Voorwaarden

 Algemene Leveringsvoorwaarden:

1. DEFINITIES

Salespiration: Salespiration, Salespire zijn handelsnamen van Salespired BV, KvK nummer 08131651. Salespiration is een organisatie van professionals en zelfstandige specialisten op gebied van, management consultancy, interim management, assessing, training en coaching. 

Salespiration-Certificering: een examen dat door Salespiration wordt afgenomen als onder­deel van de opleiding. | Trainingsmateriaal: het opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, docu­mentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of op­dracht wordt gebruikt. | Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan Salespiration om een oplei­ding, training of andere dienstverlening te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers van het be­treffende bedrijf of de betreffende instelling die een overeenkomst met Salespiration aangaat of wenst aan te gaan. | Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan Salespiration een opdracht verstrekt. | Training: een door Salespiration verzorgde opleiding, training, her- of bijscho­ling, cursus, workshop, seminar, lezing dan wel enige andere vorm van training. Een training wordt in beginsel aangeduid met de naam ‘In Company’ of ‘Open’. Onder een ‘In Company-opleiding’ wordt ver­staan een opleiding die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt ver­zorgd. Onder een ‘open opleiding’ wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat. | Deelnemer: De deelnemer is eenieder die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever enige cursus en/of training, opleiding, workshop, seminar of andere dienst van Salespiration afneemt of volgt (in de aanduiding “deelnemer” wordt tevens geacht begrepen te zijn “deelneemster”).

2.TOEPASSELIJKHEID | Een door Salespiration uitgebrachte aanbieding vervalt na 30 dagen en is herroepbaar. Salespiration is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.  De personen die de aanbieding uitbrengen doen dit namens de in de aanbieding als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Salespiration de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3. GEDRAGSREGELS | a. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht. | b. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden. | c. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/of training. | d. Salespiration kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.


4. LOCATIEKEUZE | a. Om goede resultaten te bereiken moet het conferentieoord voldoen aan de door Salespiration te stellen eisen. | b. Voor branche- en bedrijfscursussen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd. | c. Het wijzigen van conferentieoord kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

 

5. PRIJZEN | Voor alle diensten en cursussen van Salespiration worden de prijzen in rekening gebracht conform de door Salespiration verstrekte aanbieding.

 

6. ACCOMODATIE- EN VERBLIJFSKOSTEN | De kosten van de accommodatie waar cursussen en/of trainingen van Salespiration plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer(s) van Salespiration, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.

 

 7. BETALINGSVOORWAARDEN | a. Salespiration zal steeds voorafgaand aan het geven van de cursus en/of training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de cursus en/of training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie. | b. Alle facturen van Salespiration zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende cursus en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van Salespiration van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van Salespiration. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Salespiration t.a.v. de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking. | c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door Salespiration noodzakelijk is. | d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is heeft Salespiration het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Salespiration te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra Salespiration als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,- bedragen, onverminderd het recht van Salespiration om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn. | e. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van Salespiration per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van Salespiration op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. | f. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van Salespiration op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

 

8. ANNULERING | Indien de opdrachtgever de cursus, training of andere dienst annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden Salespiration alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu Salespiration over het algemeen de bij Salespiration gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

 

9. ANNULERING BIJ OVERMACHT | Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt Salespiration echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande cursus/training of andere dienst deel te nemen aan een zelfde cursus en/of training of andere dienst, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met Salespiration een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfscursus, voor zover Salespiration een dergelijke datum beschikbaar heeft.  Dit tegen het hieronder vermelde gereduceerde tarief: | • bij annulering voor 21 dagen voor de uitvoeringsdatume 25% van het oorspronkelijke bedrag. | • bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor de uitvoeringsdatum 50% van het oorspronkelijke bedrag. | • bij annulering tussen 15 dagen en 7 dagen voor de uitvoeringsdatum 75% van het oorspronkelijke bedrag. | • bij annulering na 8 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum 100%. | De aan de overeengekomen dienst gerelateerde kosten worden volledig in rekening gebracht. 

 

10. ANNULERING VAN NADER IN TE VULLEN DIENSTVERLENING | Indien een opdrachtgever met Salespiration overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen cursussen, trainingen, en/of andere diensten, af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen cursussen en/of trainingen afgenomen aangezien Salespiration over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

 

11. GEDEELTELIJKE DEELNAME | a. Deelnemers die tijdens een afgenomen dienst niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale cursus- en verblijfkosten verschuldigd. | b. Indien een deelnemer aan een open cursus deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd. In overleg met Salespiration kan de deelnemer aan een vervangende cursus of, indien van toepassing een deel daarvan deelnemen

 

12. VERJARING | Elke vordering op Salespiration verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan

 

13. WERKMATERIALEN | a. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training en/of cursus die opdrachtgever afneemt. | b. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal, en van alle in het kader van de cursus en/of training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Salespiration. Salespiration behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursusmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,- aan Salespiration waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

 

14. BUSINESS PARTNERS | Salespiration behoudt zich het recht voor een opleiding, in bepaalde regio’s of ten aanzien van bepaalde opleidingen, door een door Salespiration geautori­seerde business partner te laten verzorgen.

 

15. GEHEIMHOUDING | Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen Salespiration en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en alszodanig behandeld. Alle aan Salespiration verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

 

16. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS | Salespiration maakt de opdrachtgever en de personen die een Opleiding zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van Salespiration. Deze administratie staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) in Den Haag. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan Salespiration kenbaar worden gemaakt. Salespiration verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

17. GESCHILLEN | a. Elk geschil tussen Salespiration en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter; op alle overeenkomsten met Salespiration zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn. | b. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van Salespiration van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van Salespiration steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 

18. CONVERSIE | Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Salespiration gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER | Op alle overeenkomsten en door Salespiration geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg ex­clusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.


Assessments

Coaching